001-020 201-300
Nummer letzte Beheimatung ex Abgang in
V 15 2001 unbekannt U 01.07.70 101 101
V 15 2002 unbekannt U 01.07.70 101 102
V 15 2003 unbekannt U 01.07.70 101 103
V 15 2004 unbekannt U 01.07.70 101 104
V 15 2005 unbekannt U 01.07.70 101 105
V 15 2006 unbekannt U 01.07.70 101 106
V 15 2007 unbekannt U 01.07.70 101 107
V 15 2008 unbekannt U 01.07.70 101 108
V 15 2009 unbekannt U 01.07.70 101 109
V 15 2010 unbekannt U 01.07.70 101 110
V 15 2011 unbekannt U 01.07.70 101 111
V 15 2012 unbekannt U 01.07.70 101 112
V 15 2013 unbekannt U 01.07.70 101 113
V 15 2014 unbekannt U 01.07.70 101 114
V 15 2015 unbekannt U 01.07.70 101 115
V 15 2016 unbekannt U 01.07.70 101 116
V 15 2017 unbekannt U 01.07.70 101 117
V 15 2018 unbekannt U 01.07.70 101 118
V 15 2019 unbekannt U 01.07.70 101 119
V 15 2020 unbekannt + 28.07.64 101 120"
V 15 2021 unbekannt U 01.07.70 101 121
V 15 2022 unbekannt U 01.07.70 101 122
V 15 2023 unbekannt U 01.07.70 101 123
V 15 2024 unbekannt U 01.07.70 101 124
V 15 2025 unbekannt + 01.65
V 15 2026 unbekannt U 01.07.70 101 126
V 15 2027 unbekannt U 01.07.70 101 127
V 15 2028 unbekannt U 01.07.70 101 128
V 15 2029 unbekannt U 01.07.70 101 129
V 15 2030 unbekannt U 01.07.70 101 130
V 15 2031 unbekannt U 01.07.70 101 131
V 15 2032 unbekannt U 01.07.70 101 132
V 15 2033 unbekannt U 01.07.70 101 133
V 15 2034 unbekannt U 01.07.70 101 134
V 15 2035 unbekannt U 01.07.70 101 135
V 15 2036 unbekannt U 01.07.70 101 136
V 15 2037 unbekannt U 01.07.70 101 137
V 15 2038 unbekannt U 01.07.70 101 138
V 15 2039 unbekannt U 01.07.70 101 139
V 15 2040 unbekannt U 01.07.70 101 140
V 15 2041 unbekannt U 01.07.70 101 141
V 15 2042 unbekannt U 01.07.70 101 142
V 15 2043 unbekannt U 01.07.70 101 143
V 15 2044 unbekannt U 01.07.70 101 144
V 15 2045 unbekannt U 01.07.70 101 145
V 15 2046 unbekannt U 01.07.70 101 146
V 15 2047 unbekannt U 01.07.70 101 147
V 15 2048 unbekannt U 01.07.70 101 148
V 15 2049 unbekannt U 01.07.70 101 149
V 15 2050 unbekannt U 01.07.70 101 150
V 15 2051 unbekannt + 05.06.64 101 151"
V 15 2052 unbekannt U 01.07.70 101 152
V 15 2053 unbekannt U 01.07.70 101 153
V 15 2054 unbekannt U 01.07.70 101 154
V 15 2055 unbekannt U 01.07.70 101 155
V 15 2056 unbekannt U 01.07.70 101 156
V 15 2057 unbekannt U 01.07.70 101 157
V 15 2058 Dresden-Friedrichstadt + 10.08.64
V 15 2059 unbekannt U 01.07.70 101 159
V 15 2060 unbekannt U 01.07.70 101 160
V 15 2061 unbekannt U 01.07.70 101 161
V 15 2062 unbekannt U 01.07.70 101 162
V 15 2063 unbekannt U 01.07.70 101 163
V 15 2064 unbekannt U 01.07.70 101 164
V 15 2065 unbekannt U 01.07.70 101 165
V 15 2066 unbekannt U 01.07.70 101 166
V 15 2067 unbekannt U 01.07.70 101 167
V 15 2068 unbekannt U 01.07.70 101 168
V 15 2069 unbekannt U 01.07.70 101 169
V 15 2070 unbekannt U 01.07.70 101 170
V 15 2071 unbekannt U 01.07.70 101 171
V 15 2072 unbekannt U 01.07.70 101 172
V 15 2073 unbekannt U 01.07.70 101 173
V 15 2074 unbekannt U 01.07.70 101 174
V 15 2075 unbekannt U 01.07.70 101 175
V 15 2076 unbekannt U 01.07.70 101 176
V 15 2077 unbekannt U 01.07.70 101 177
V 15 2078 unbekannt U 01.07.70 101 178
V 15 2079 unbekannt U 01.07.70 101 179
V 15 2080 unbekannt U 01.07.70 101 180
V 15 2081 unbekannt U 01.07.70 101 181
V 15 2082 unbekannt U 01.07.70 101 182
V 15 2083 unbekannt U 01.07.70 101 183
V 15 2084 unbekannt U 01.07.70 101 184
V 15 2085 unbekannt U 01.07.70 101 185
V 15 2086 unbekannt U 01.07.70 101 186
V 15 2087 unbekannt U 01.07.70 101 187
V 15 2088 unbekannt U 01.07.70 101 188
V 15 2089 unbekannt U 01.07.70 101 189
V 15 2090 unbekannt U 01.07.70 101 190
V 15 2091 unbekannt U 01.07.70 101 191
V 15 2092 unbekannt U 01.07.70 101 192
V 15 2093 unbekannt U 01.07.70 101 193
V 15 2094 unbekannt U 01.07.70 101 194
V 15 2095 unbekannt U 01.07.70 101 195
V 15 2096 unbekannt U 01.07.70 101 196
V 15 2097 unbekannt U 01.07.70 101 197
V 15 2098 unbekannt U 01.07.70 101 198
V 15 2099 unbekannt U 01.07.70 101 199
V 15 2100 unbekannt U 01.07.70 101 120'
V 15 2101 unbekannt U 01.07.70 101 151'
V 15 2102 unbekannt U 01.07.70 101 125
V 15 2200 unbekannt V 15 2292" U 01.07.70 101 200
V 15 2292 unbekannt U vor 1970 V 15 2200
101 020 -6 Kamenz 101 120" U 01.01.92 311 020
101 051 -1 unbekannt 101 151" U 08.12.81 101 714
101 101 -4 Halle G V 15 2001 U 01.01.92 311 101
101 102 -2 Neustrelitz V 15 2002 U 01.01.92 311 102
101 103 -0 Leipzig-Wahren V 15 2003 U 01.01.92 311 103
101 104 -8 Leipzig Hbf Süd V 15 2004 U 01.01.92 311 104
101 105 -5 Leipzig-Wahren V 15 2005 U 01.01.92 311 105
101 106 -3 Leipzig-Wahren V 15 2006 U 01.01.92 311 106
101 107 -1 Halle G V 15 2007 U 01.01.92 311 107
101 108 -9 Lutherstadt Wittenberg V 15 2008 U 01.01.92 311 108
101 109 -7 Berlin-Grunewald V 15 2009 U 01.01.92 311 109
101 110 -5 Altenburg V 15 2010 U 01.01.92 311 110
101 111 -3 Halle G V 15 2011 U 01.01.92 311 111
101 112 -1 unbekannt + 14.12.77
101 113 -9 Halle G V 15 2013 U 01.01.92 311 113
101 114 -7 Halle G V 15 2014 U 01.01.92 311 114
101 115 -4 Berlin-Grunewald V 15 2015 U 01.01.92 311 115
101 116 -2 Leipzig Hbf Süd V 15 2016 U 01.01.92 311 116
101 117 -0 unbekannt + 13.02.76
101 118 -8 Cottbus V 15 2018 U 01.01.92 311 118
101 119 -6 Lutherstadt Wittenberg V 15 2019 U 01.01.92 311 119
101 120 -4 unbekannt (V 15 2020) U 19.11.79 101 020
101 120 -4 unbekannt V 15 2100 U 30.06.82 101 721
101 121 -2 Halle G V 15 2021 U 01.01.92 311 121
101 122 -0 Leipzig Hbf Süd V 15 2022 U 01.01.92 311 122
101 123 -8 Berlin-Pankow V 15 2023 U 01.01.92 311 123
101 124 -6 Leipzig Hbf Süd V 15 2024 U 01.01.92 311 124
101 125 -3 unbekannt V 15 2102 U 31.07.82 101 722
101 126 -1 unbekannt V 15 2026 U 15.11.79 101 664
101 127 -9 unbekannt V 15 2027 U 06.05.77 101 553
101 128 -7 unbekannt V 15 2028 U 20.11.78 101 619
101 129 -5 unbekannt V 15 2029 U 21.10.82 101 724
101 130 -3 unbekannt V 15 2030 U 21.12.79 101 669
101 131 -1 unbekannt V 15 2031 U 31.12.78 101 627
101 132 -9 unbekannt V 15 2032 U 28.05.79 101 642
101 133 -7 unbekannt V 15 2033 U 18.08.77 101 564
101 134 -5 unbekannt V 15 2034 U 29.09.78 101 613
101 135 -2 unbekannt V 15 2035 U 12.05.81 101 705
101 136 -0 unbekannt V 15 2036 U 18.08.78 101 606
101 137 -8 unbekannt V 15 2037 U 16.11.77 101 574
101 138 -6 unbekannt V 15 2038 U 05.12.79 101 666
101 139 -4 unbekannt V 15 2039 U 31.03.75 101 502
101 140 -2 unbekannt V 15 2040 U 31.07.81 101 708
101 141 -0 unbekannt V 15 2041 U 14.04.82 101 718
101 142 -8 unbekannt V 15 2042 U 15.02.80 101 673
101 143 -6 unbekannt V 15 2043 U 31.08.79 101 654
101 144 -4 unbekannt V 15 2044 U 26.06.78 101 599
101 145 -1 unbekannt V 15 2045 U 18.08.80 101 687
101 146 -9 unbekannt V 15 2046 U 31.08.79 101 653
101 147 -7 unbekannt V 15 2047 U 14.02.79 101 628
101 148 -5 unbekannt V 15 2048 U 15.02.80 101 716
101 149 -3 unbekannt V 15 2049 U 24.10.79 101 660
101 150 -1 unbekannt V 15 2050 U 20.02.79 101 629
101 151 -9 unbekannt V 15 2101 U 08.12.81 101 051
101 151 -9 unbekannt V 15 2051 U 31.10.81 101 712
101 152 -7 unbekannt V 15 2052 U 13.12.79 101 668
101 153 -5 unbekannt V 15 2053 U 18.05.79 101 640
101 154 -3 unbekannt V 15 2054 U 26.10.78 101 616
101 155 -0 unbekannt V 15 2055 U 25.01.80 101 671
101 156 -8 unbekannt V 15 2056 U 24.10.80 101 692
101 157 -6 unbekannt V 15 2057 U 31.05.79 101 643
101 159 -2 unbekannt V 15 2059 U 31.01.80 101 672
101 160 -0 unbekannt V 15 2060 U 24.09.79 101 657
101 161 -8 unbekannt V 15 2061 U 08.12.79 101 667
101 162 -6 unbekannt V 15 2062 U 07.79 101 646
101 163 -4 unbekannt V 15 2063 U 18.09.78 101 611
101 164 -2 unbekannt V 15 2064 U 10.09.80 101 689
101 165 -9 unbekannt V 15 2065 U 27.05.80 101 681
101 166 -7 unbekannt V 15 2066 U 22.12.80 101 697
101 167 -5 unbekannt V 15 2067 U 10.04.78 101 591
101 168 -3 unbekannt V 15 2068 U 09.06.77 101 556
101 169 -1 unbekannt V 15 2069 U 31.08.79 101 652
101 170 -9 unbekannt V 15 2070 U 28.04.78 101 594
101 171 -7 unbekannt V 15 2071 U 28.12.78 101 623
101 172 -5 unbekannt V 15 2072 U 15.11.78 101 618
101 173 -3 unbekannt V 15 2073 U 31.03.81 101 702
101 174 -1 unbekannt V 15 2074 U 20.03.79 101 632
101 175 -8 unbekannt V 15 2075 U 10.04.79 101 678
101 176 -6 unbekannt V 15 2076 U 17.11.80 101 694
101 177 -4 unbekannt V 15 2077 + 01.07.76
101 178 -2 unbekannt V 15 2078 U 27.11.78 101 620
101 179 -0 unbekannt V 15 2079 U 20.08.79 101 651
101 180 -8 unbekannt V 15 2080 U 16.10.79 101 659
101 181 -6 unbekannt V 15 2081 U 08.09.78 101 610
101 182 -4 unbekannt V 15 2082 U 28.06.77 101 559
101 183 -2 unbekannt V 15 2083 U 12.12.80 101 696
101 184 -0 unbekannt V 15 2084 U 18.04.78 101 592
101 185 -7 unbekannt V 15 2085 U 19.10.77 101 571
101 186 -5 unbekannt V 15 2086 U 10.04.79 101 635
101 187 -3 unbekannt V 15 2087 U 20.01.82 101 715
101 188 -1 unbekannt V 15 2088 U 10.10.78 101 614
101 189 -9 unbekannt V 15 2089 U 18.08.78 101 608
101 190 -7 unbekannt V 15 2090 U 26.07.78 101 603
101 191 -5 unbekannt V 15 2091 U 09.03.79 101 631
101 192 -3 unbekannt V 15 2092 U 30.06.78 101 604
101 193 -1 unbekannt V 15 2093 U 10.05.79 101 639
101 194 -9 unbekannt V 15 2094 U 27.04.79 101 637
101 195 -6 unbekannt V 15 2095 U 31.07.79 101 649
101 196 -4 unbekannt V 15 2096 U 14.05.82 101 719
101 197 -2 unbekannt V 15 2097 U 07.09.81 101 710
101 198 -0 unbekannt V 15 2098 U 27.11.80 101 695
101 199 -8 unbekannt V 15 2099 U 30.03.79 101 634
101 200 -4 unbekannt V 15 2200 U 09.11.79 101 663
311 020 -2 Kamenz 101 020 + 04.01.94
311 101 -0 Halle G 101 101 + 04.01.94
311 102 -8 Neustrelitz 101 102 + 22.12.93
311 103 -6 Leipzig Hbf Süd 101 103 + 11.01.93
311 104 -4 Leipzig Hbf Süd 101 104 + 31.03.93
311 105 -1 Leipzig Hbf Süd 101 105 + 04.01.94
311 106 -9 Leipzig Hbf Süd 101 106 + 11.01.93
311 107 -7 Halle G 101 107 + 26.10.93
311 108 -5 Lutherstadt Wittenberg 101 108 + 14.12.93
311 109 -3 Berlin-Grunewald 101 109 + 20.12.95
311 110 -1 Altenburg 101 110 + 04.01.94
311 111 -9 Halle G 101 111 + 04.01.94
311 113 -5 Halle G 101 113 + 04.01.94
311 114 -3 Halle G 101 114 + 07.12.95
311 115 -0 Berlin-Grunewald 101 115 + 20.12.95
311 116 -8 Leipzig Hbf Süd 101 116 + 04.01.94
311 118 -4 Cottbus 101 118 + 20.03.95
311 119 -2 Lutherstadt Wittenberg 101 119 + 04.01.94
311 121 -8 Halle G 101 121 + 11.01.93
311 122 -6 Leipzig Hbf Süd 101 122 + 10.03.95
311 123 -4 Berlin-Pankow 101 123 + 30.06.95
311 124 -2 Leipzig Hbf Süd 101 124 + 19.10.93
001-020 201-300