001-100 201-300
Nummer letzte Beheimatung ex Abgang in
V 60 1160 Prenzlau + 03.68
V 60 1161 Prenzlau + 07.69
106 101 -9 Reichenbach V 60 1101 U 01.01.92 346 101
106 102 -7 Brandenburg-Altstadt V 60 1102 + 02.12.74
106 103 -5 Halle G V 60 1103 + 17.11.88
106 104 -3 Güsten V 60 1104 U 01.01.92 346 104
106 105 -0 Magdeburg Hbf V 60 1105 U 01.01.92 346 105
106 106 -8 Roßlau V 60 1106 U 01.01.92 346 106
106 107 -6 Berlin-Schöneweide V 60 1107 U 01.01.92 346 107
106 108 -4 Magdeburg Hbf V 60 1108 U 01.01.92 346 108
106 109 -2 Halle P V 60 1109 + 17.07.89
106 110 -0 Leipzig-Wahren V 60 1110 U 01.01.92 346 110
106 111 -8 Elsterwerda V 60 1111 U 01.01.92 346 111
106 112 -6 Brandenburg-Altstadt V 60 1112 U 01.01.92 346 112
106 113 -4 Stralsund V 60 1113 U 01.01.92 346 113
106 114 -2 Magdeburg Hbf V 60 1114 U 01.01.92 346 114
106 115 -9 Berlin Hbf V 60 1115 + 02.12.84
106 116 -7 Halle G V 60 1116 U 01.01.92 346 116
106 117 -5 Angermünde V 60 1117 U 01.01.92 346 117
106 118 -3 Jüterbog V 60 1118 U 01.01.92 346 118
106 119 -1 Magdeburg Hbf V 60 1119 U 01.01.92 346 119
106 120 -9 Neustrelitz V 60 1120 U 01.01.92 346 120
106 121 -7 Falkenberg V 60 1121 + 02.10.91
106 122 -5 Magdeburg Hbf V 60 1122 + 17.06.91
106 123 -3 Güsten V 60 1123 U 01.01.92 346 123
106 124 -1 Lutherstadt Wittenberg V 60 1124 U 01.01.92 346 124
106 125 -8 Magdeburg Hbf V 60 1125 U 01.01.92 346 125
106 126 -6 Magdeburg Hbf V 60 1126 U 01.01.92 346 126
106 127 -4 Oebisfelde V 60 1127 U 01.01.92 346 127
106 128 -2 Rostock Hbf V 60 1128 U 01.01.92 346 128
106 129 -0 Halle G V 60 1129 U 01.01.92 346 129
106 130 -8 Leipzig-Wahren V 60 1130 U 01.01.92 346 130
106 131 -6 Cottbus V 60 1131 U 01.01.92 346 131
106 132 -4 Hagenow Land V 60 1132 U 01.01.92 346 132
106 133 -2 Reichenbach V 60 1133 + 16.05.91
106 134 -0 Reichenbach V 60 1134 U 01.01.92 346 134
106 135 -7 Reichenbach V 60 1135 U 01.01.92 346 135
106 136 -5 Mukran V 60 1136 U 01.01.92 346 136
106 137 -3 Falkenberg V 60 1137 U 01.01.92 346 137
106 138 -1 Halle G V 60 1138 U 01.01.92 346 138
106 139 -9 Berlin-Schöneweide V 60 1139 U 01.01.92 346 139
106 140 -7 Halle G V 60 1140 U 01.01.92 346 140
106 141 -5 Roßlau V 60 1141 U 01.01.92 346 141
106 142 -3 Reichenbach V 60 1142 U 01.01.92 346 142
106 143 -1 Wismar V 60 1143 U 01.01.92 346 143
106 144 -9 Berlin Hbf V 60 1144 U 01.01.92 346 144
106 145 -6 Leipzig-Wahren V 60 1145 U 01.01.92 346 145
106 146 -4 Halle G V 60 1146 U 01.01.92 346 146
106 147 -2 Güsten V 60 1147 + 03.09.91
106 148 -0 Magdeburg Hbf V 60 1148 + 02.10.91
106 149 -8 Merseburg V 60 1149 + 30.12.82
106 150 -6 Halle G V 60 1150 U 01.01.92 346 150
106 151 -4 Weißenfels V 60 1151 U 01.01.92 346 151
106 152 -2 Berlin-Schöneweide V 60 1152 + 19.02.87
106 153 -0 Weißenfels V 60 1153 U 01.01.92 346 153
106 154 -8 Reichenbach V 60 1154 U 01.01.92 346 154
106 155 -5 Reichenbach V 60 1155 U 01.01.92 346 155
106 156 -3 Reichenbach V 60 1156 U 01.01.92 346 156
106 157 -1 Cottbus V 60 1157 + 01.07.87
106 158 -9 Berlin-Schöneweide V 60 1158 + 13.10.89
106 159 -7 Cottbus V 60 1159 U 01.01.92 346 159
106 162 -1 Senftenberg V 60 1162 U 01.01.92 346 162
106 163 -9 Reichenbach V 60 1163 U 01.01.92 346 163
106 164 -7 Reichenbach V 60 1164 U 01.01.92 346 164
106 165 -4 Magdeburg Hbf V 60 1165 U 01.01.92 346 165
106 166 -2 Halle G V 60 1166 U 01.01.92 346 166
106 167 -0 Halle G V 60 1167 U 01.01.92 346 167
106 168 -8 Stralsund V 60 1168 + 05.06.90
106 169 -6 Halle G V 60 1169 U 01.01.92 346 169
106 170 -4 Senftenberg V 60 1170 U 01.01.92 346 170
106 181 -1 Berlin-Pankow U 01.01.92 346 181
106 182 -9 Wustermark Rbf U 01.01.92 346 182
106 183 -7 Frankfurt (Oder) U 01.01.92 346 183
106 184 -5 Roßlau U 01.01.92 346 184
106 185 -2 Eisenach U 01.01.92 346 185
106 186 -0 unbekannt + 1983/84 (105 986)
346 101 -9 Reichenbach 106 101 + 07.02.92
346 104 -3 Magdeburg Hbf 106 104 + 30.11.94
346 105 -0 Magdeburg Hbf 106 105 + 07.02.92
346 106 -8 Lutherstadt Wittenberg 106 106 + 30.11.94
346 107 -6 Berlin-Pankow 106 107 + 31.05.95
346 108 -4 Magdeburg Hbf 106 108 + 07.02.92
346 110 -0 Leipzig Hbf Süd 106 110 + 30.11.94
346 111 -8 Cottbus 106 111 + 24.06.92
346 112 -6 Stendal 106 112 + 29.10.93
346 113 -4 Stralsund 106 113 + 05.03.93
346 114 -2 Magdeburg Hbf 106 114 + 30.11.94
346 116 -7 Halle G 106 116 + 04.01.94
346 117 -5 Angermünde 106 117 + 19.10.93
346 118 -3 Seddin 106 118 + 10.03.95
346 119 -1 Magdeburg Hbf 106 119 + 07.02.92
346 120 -9 Neustrelitz 106 120 + 14.12.93
346 123 -3 Güsten 106 123 + 29.10.93
346 124 -1 Lutherstadt Wittenberg 106 124 + 31.01.95
346 125 -8 Magdeburg Hbf 106 125 + 30.11.94
346 126 -6 Magdeburg Hbf 106 126 + 22.12.93
346 127 -4 Oebisfelde 106 127 + 22.12.93
346 128 -2 Rostock Hbf 106 128 + 31.01.92
346 129 -0 Halle G 106 129 + 30.11.94
346 130 -8 Leipzig Hbf Süd 106 130 + 30.11.94
346 131 -6 Seddin 106 131 + 10.03.95
346 132 -4 Hagenow Land 106 132 + 03.11.92
346 134 -0 Reichenbach 106 134 + 01.04.93
346 135 -7 Reichenbach 106 135 + 01.04.93
346 136 -5 Mukran 106 136 + 10.01.92
346 137 -3 Magdeburg Hbf 106 137 + 30.11.94
346 138 -1 Halle G 106 138 + 30.11.94
346 139 -9 Berlin-Pankow 106 139 + 31.05.95
346 140 -7 Halle G 106 140 + 30.11.94
346 141 -5 Roßlau 106 141 + 04.01.94
346 142 -3 Reichenbach 106 142 + 01.04.93
346 143 -1 Wismar 106 143 + 07.04.93
346 144 -9 Berlin-Pankow 106 144 + 31.05.95
346 145 -6 Leipzig Hbf Süd 106 145 + 30.11.94
346 146 -4 Halle G 106 146 + 30.11.94
346 150 -6 Halle G 106 150 + 30.11.94
346 151 -4 Meiningen 106 151 + 26.10.93
346 153 -0 Saalfeld 106 153 + 11.12.95
346 154 -8 Reichenbach 106 154 + 10.01.92
346 155 -5 Reichenbach 106 155 + 31.03.93
346 156 -3 Reichenbach 106 156 + 01.07.92
346 159 -7 Cottbus 106 159 + 20.03.95
346 162 -1 Senftenberg 106 162 + 01.08.92
346 163 -9 Reichenbach 106 163 + 31.03.93
346 164 -7 Reichenbach 106 164 + 31.03.93
346 165 -4 Magdeburg Hbf 106 165 + 30.11.94
346 166 -2 Halle G 106 166 + 04.01.94
346 167 -0 Lutherstadt Wittenberg 106 167 + 30.11.94
346 169 -6 Halle G 106 169 + 30.11.94
346 170 -4 Berlin Hbf 106 170 + 10.03.95
346 181 -1 Berlin-Pankow 106 181 + 20.12.95
346 182 -9 Wustermark Rbf 106 182 + 20.05.95
346 183 -7 Berlin-Pankow 106 183 + 27.03.96
346 184 -5 Lutherstadt Wittenberg 106 184 + 30.11.94
346 185 -2 Erfurt 106 185 + 11.12.95
001-100 201-300